Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 2 482
  • Tất cả: 447538
TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/10/2021

Ngày

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A11

12A12

12B

12D1

12D2

12D3

12D4

12D5

12D6

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Lịch sử

KTCN

Hóa học

Toán

Toán

GDCD

Văn học

Lịch sử

Hóa học

Sinh học

Toán

Văn học

3

Sinh học

Vật lý

Toán

Lịch sử

Toán

Hóa học

GDCD

GDCD

Toán

Hóa học

Sinh học

Hóa học

4

Văn học

Sinh học

Toán

Tin học

Lịch sử

Hóa học

Sinh học

Toán

Toán

Lịch sử

KTCN

Toán

5

Văn học

Lịch sử

Sinh học

Tin học

Sinh học

Sinh học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Địa lý

Toán

Toán

Thứ 3

1

Toán

Toan1

Tiếng anh

Sinh học

Hóa học

Văn học

Văn học

KTCN

GDCD

Toán

Tiếng anh

Hóa học

2

Toán

Toan1

Tin học

Lịch sử

Hóa học

Văn học

Tin học

Toán

Hóa học

Vật lý

Văn học

Toán

3

Vật lý

Vật lý

Tin học

Tiếng anh

GDCD

Toán

Tin học

Toán

Lịch sử

Vật lý

Văn học

Toán

4

Tin học

Lịch sử

GDCD

Vật lý

Vật lý

Tiếng anh

Toán

Văn học

Tiếng anh

Văn học

Tin học

Tiếng anh

5

Tin học

GDCD

Văn học

KTCN

Sinh học

Tiếng anh

Toán

Văn học

Toán

Văn học

Tin học

Tiếng anh

Thứ 4

1

Văn học

Toan1

Tiếng anh

Toán

Hóa học

Vật lý

Toán

Tiếng anh

Toán

Hóa học

Tiếng anh

Văn học

2

Văn học

Vật lý

Địa lý

Toán

Vật lý

Lịch sử

Hóa học

Tiếng anh

Tin học

Văn học

Hóa học

Văn học

3

Hóa học

Tiếng anh

Toán

Vật lý

Vật lý

Địa lý

Toán

Sinh học

Tin học

Văn học

Hóa học

KTCN

4

Hóa học

Văn học

Vật lý

Hóa học

Tin học

Tin học

KTCN

Văn học

Tiếng anh

Toán

Toán

Toán

5

Vật lý

Văn học

Vật lý

Văn học

Tin học

Tin học

Hóa học

Văn học

Tiếng anh

Toán

Toán

Sinh học

Thứ 5

1

Tiếng anh

Tin học

Toán

Hóa học

Toán

Toán

Tiếng anh

Tiếng anh

Địa lý

Toán

Vật lý

Lịch sử

2

Tiếng anh

Tin học

Hóa học

Toán

Toán

Toán

Tiếng anh

Tiếng anh

KTCN

Toán

Tiếng anh

Địa lý

3

Địa lý

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Văn học

Vật lý

Toán

Tin học

Vật lý

Tiếng anh

Lịch sử

Tiếng anh

4

Toán

Toán

Tiếng anh

Toán

Văn học

KTCN

Lịch sử

Tin học

Vật lý

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

5

Toán

Toán

Lịch sử

Văn học

KTCN

Lịch sử

Tiếng anh

Vật lý

Thứ 6

1

Toán

Tiếng anh

Vật lý

Địa lý

Tiếng anh

Tiếng anh

Lịch sử

Toán

Văn học

Lịch sử

Địa lý

Tin học

2

KTCN

Tiếng anh

KTCN

Văn học

Tiếng anh

Tiếng anh

Vật lý

Toán

Văn học

Tin học

Lịch sử

Tin học

3

Vật lý

Văn học

Hóa học

Văn học

Địa lý

Toán

Địa lý

Vật lý

Toán

Tin học

Văn học

Vật lý

4

Tiếng anh

Hóa học

Văn học

Vật lý

Văn học

Toán

Tiếng anh

Địa lý

Lịch sử

KTCN

Hóa học

Vật lý

5

Tiếng anh

Địa lý

Văn học

Sinh hoạt

Văn học

Tiếng anh

Vật lý

Sinh hoạt